Mega Bus

Non AC

Bus No: 1009-CHP-DHA-3

Total Seat: 40

Boarding Points
  • San Diego
Dropping Points
  • Boston
  • Chicago
  • Washington
  • Dallas
  • Las Vegas